Shipping & Receiving

THE ORDER OF SENDING AND RECEIVING CARGO

«Tekiz Yol» kompaniýasy Siziň wagtyňyza sarpa goýýar we ýüküň iberilmäge taýýarlamak wagtyny gysgaltmaga ymtylýar. Taýýarlamagyň her bir tapgyryny biz wagty azaltmak üçin amatlaşdyrmaga çalyşýarys.

Biz Size ýükleri ibermegiň tertibi bilen tanyşmagy teklip edýäris:

  • Ulag ekspedisiýasynyň şertnamasyny baglaşmak;
  • Ýüktutmany resmileşdirmek;
  • Resminamalary taýýarlsamak;
  • Ýüki ammara eltmek;
  • Ýüküň gelendigi hakynda ýük alyjja habar bermek;
  • Ýüki niýetlenen nokada eltmek;
  • Daşalmagy üçin töleg.

Bentleriň her biri boýunça Siz biziň hünärmenlerimizden maslahat alyp we zerur bolan islendik maglumaty takyklap bilersiňiz. Munuň üçin Siz özüňize amatly usul bilen tanyşmakçy bolsaňyz biziň bilen baglanyşyň.

Biziň menejerlerimiz Siziň ähli sowallaryňyza jogap bererler.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены