Awiaýükdaşamalaryny

Awiaýükdaşamalaryny

Haçan-da ýüki uly aralyga çalt geçirmeli bolsa, awiaýükdaşamalaryny ulanmak amatlydyr. Mysal üçin, Moskwa bilen Aşgabadyň arasyndaky aralyk — 3200 kilometr. Bu aralyga awtoulagy ibermek manysyzdyr, demirýol boýunça ýük çalt bolmaz we artykmaç tölemeli bolar. Şu ýagdaýda hut awiaýükdaşamalar alternatiw bolýar. Köplenç awiaýükdaşamalaryny multimodal ýük daşamalaryň bir bölegi hökmünde ulanýarlar. Mysal üçin, ýük howa boýunça Türkmenbaşa iberilýär, ol ýerde gämä ýüklenilýär we mundan beýläk deňiz bilen gidýär.

Iki ýurtlaryň arasynda durnukly awia gatnawyny ulanyp, «Tekiz Yol» kompaniýasy ýükleri Türkmenistan — Russiýa — Türkmenistan ugry boýunça iberýär. Russiýadan ýükleri Türkmenistanyň islendik uly şäherine iberip bolar, muňa Aşgabat, Kerki, Türkmenbaşy, Daşoguz, Mary, Serdar, Balkanabat we beýleki şäherler girýär. Ýüki Russiýadan gije-gündiziň çäklerinde islendik şähere eltip bolar.

 

Ýükler Türkmenistana awialiniýalaryň üsti bilen Domodedowo aeroportundan iberilýär, ibermek üçin şu kadalary nazara almaly, olar boýunça ýüküň ýol berilýän aňryçäk agramy 110 santimetr beýiklikde, 170 santimetr ininde 150 kilogram bolup biler.

 

Biziň kompaniýamyz çarter ýük reýslerini guramak mümkinçiligine, şeýle hem ýüki reýs ýolagçy gämileri bilen ibermek mümkinçiligine eýedir. Russiýa awiasiýa arkaly ýük daşamalary üçin biziň kompaniýamyza şertnama saklaýjynyň hyzmatlaryny buýurmak gerek, şonda biz harytlaryň Russiýa eksporty bilen baglanyşykly ähli jogapkärçiligi we ähli meseleleri öz üstümize alarys.

Siz  biziň serwisimizden peýdalanyp, öz ýüküňizi ibermek statusyny yzarlap bilersiňiz.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены