Resminamalar

Gerekli resminamalaryň sanawy

«Tekiz Yol» ulag kompaniýasy ýüküň ýokary hilli we netijeli daşalmagyny hem-de ekspedirlenilmegini üpjün edýär. Biziň hünärmenlerimiz Siziň ýüküňizi ibermek üçin ähli zerur resminamalary çalt we sowatly resmileşdirerler.

Biz Siziň wagtyňyzy aýaýarys we resmileşdirmek üçin resminamalaryň bukjasyny elektron poçta bize ibermegiňizi Size teklip edýäris.

Aşakda ähli zerur maglumatlary resmileşdirmek üçin gerek bolan resminamalaryň sanawy berildi:

  • Buýrujynyň kompaniýasynyň ýa\-da Hususy telekeçiniň hasaba alyş resminamalary;
  • Iberijiniň möhri bilen haryt nakladnoýy/Haryt-ulag nakladnoýy (2 nusgalyk);
  • Iberijiniň möhri bilen hasap-faktura (2 nusgalyk);
  • Iberiji bilen Alyjynyň arasynda iberijiniň möhri bilen tassyklanan şertnamanyň nusgasy;
  • Eger olar harytlaryň aýry-aýry görnüşleriniň ýerleşişi hakynda kanunçylykda göz öňünde tutulsa, sertifikatlar, ST-1, pasportlary, weterinar, sanitariýa we beýleki şahadatnamalar.

Eger Sizde ýüki ibermek üçin resminamalary taýýarlamak bilen meseleler ýüze çyksa, biziň bilen baglanyşmagyňyzy haýyş edýäris. Biz Siziň ähli sowallaryňyza jogap bereris!

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены