Ýüke bildirilýän talaplar

Ugratmazdan ozal ýüke bildirilýän talaplar

Biziň «Tekiz Yol» kompaniýamyz öz müşderileriniň ýüküniň abat saklanylmagy hakynda alada edýär, ýöne daşalanda doly howpsuzlygy üpjün etmek üçin ýönekeý kadalary ýerine ýetirmek gerek, olar Siziň ýüküňizi niýetlenen ýere çenli gowy ýagdaýda eltmäge kömek eder.

Biziň işimiziň hili köp derejede haýsy ýüküň we ony bize başlangyç tapgyrda nähili berşiňize baglydyr. Daşalmagyna täsir edýän köp sanly faktorlar bardyr, şeýle hem ýüki beriji resminamalaryň kesgitlenen sanawyny bermelidir.

Aşakda biziň daşalýan ýüke bolan talaplarymyz sanalyp geçildi. Bu talaplar ýerine ýetirilende biz, gysga möhletlerde eltmegi kepillendirip bileris, eger ýüke bolan talaplar ýerine ýetirilmese, onda Biziň kompaniýamyz Siziň ýüküňiziň daşalmagy üçin jogapkärçiligi öz üstüne alyp bilmez.

 

Eger Sizde sowallar ýa-da teklipler ýüze çyksa, biziň bilen baglanyşmagyňyzy haýyş edýäris.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены