Gabyna bildirilýän talaplar

Ugratmazdan ozal harydy nädip gaplamaly

Daşamagyň barşynda ulanylýan gap – munuň özi esasy düzüm bölegi bolup, munuň üçin ulag kompaniýasy jogapkärçilik çekip bilmez.

Biziň wezipämiz – siziň ýüküňiz üçin ýokary howpsuz daşamakdyr, munuň üçin gap öz içindäkä laýyk bolmalydyr. Munuň özi aýratyn-da suwuk ýa-da külke görnüşdäki ýüklere degişlidir.

Ýük kadalara laýyklykda, şeýle hem aşakda sanalyp geçilen biziň talaplarymyzdan ugur alnyp gaplanylmalydyr.

Eger Sizde ýük üçin gaplamak babatda sowallar bolsa, biziň menejerlerimiz bilen baglanyşyň, olar Size dogry gaby saýlap almaga kömek ederler.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены