Tölege bildirilýän talaplar

Ugradylan ýüki nädip tölemeli

«Tekiz Yol» kompaniýasyna hyzmatlar üçin ýüz tutup Siziň gowy hilli hyzmaty we töleginiň amatly ulgamyny almagyňyza garaşýarsyňyz. Biz Size eglişik etmäge we tölemek üçin töleg ulgamyna we Siziň gowy hasaplaýan zatlaryňyza baglylykda wariantlaryň köp sanlysyny bermäge şatdyrys.

Töleg iki tapgyrda geçirilýär:

  • Pul möçberiniň 50%-i şertnama baglaşylandan soň tölenilýär;
  • Pul möçberiniň 50%-i ýük geleninden soň tölenilýär.

Ähli bkerlen hasaplapry üç günüň içinde tölemek gerek. Ýüki bermek hasap tölenenden soň amala aşyrylýar.

Bu sahypada Siz ýüküň tölegi hakynda, mümkin bolan indirimler we aksiýalar hakynda maglumaty tapyp bilersiňiz. Maliýe kynçylyklary bolmazdan öz ýüküňiziň gysga möhletlerde daşalmagy üçin bu bentlere eýeriň.

Wagtyň geçmegi bilen biz geçirimleriň täze ulgamlaryny işe girizip, töleg üçin mümkinçilikleri giňelderis.

Eger Sizde sowallar ýüze çyksa ýa-da Siz tölegiň tapgyrlaryny anyklamakçy bolsaňyz biziň menejerlerimiz bilen gatnaşyk etmegiňizi haýyş edýäris.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены