Multimodal

Multimodal

Multimodal ýük daşamalaryna iki ýagdaýda ýüzlenýärler: haçan-da ýükli bukjany «gapa» çenli eltmeli bolanda we haçan-da bir usul bilen eltmek ýöne mümkin däl bolanda. Multimodal diýlip ýüküň bir şertnama boýunça, ýöne birnäçe usullar bilen daşalmagyna aýdylýar. Mysal üçin, ilkibaşda ýük howa boýunça uçýar, aeroportda awtoulaga ýüklenýär we niýetlenen nokada çenli eýýäm trassa boýunça barýar. Türkmenistanda multimodal ýük daşamalary daglyk ýerleri bilen we Hazar deňziniň kenar ugrunyň bolmagy bilen baglanyşykly aýratyn meşhurdyr.

Ýük daşamalaryň birnäçe görnüşleri ulanylanda bir ýüki çykdajylary dogry amatlaşdyrmagy başarmak we has köp harajatlaryň netijeliligi bilen has çalt ýoly düzmek möhümdir. «Tekiz Yol» kompaniýasy multimodal ýük daşamalarynda baý logistik tejribä eýelik edýär. Biziň ulgamymyz ýyllarboýy ýola goýuldy. Biz ulagyň dürli görnüşleriniň arasynda, şeýle hem Türkmenistanyň serhet geçelgelerinde Türkmenbaşy portunda artykmaç ýüklemeleri amala aşyrýarys. Biz Sizde Türkmenistanyň çäklerinden daşarda, şeýle hem harytlary Türkmenistan Respublikasynyň şäherlerine eltilende multimodal ýük daşamalary üçin çykdajylary amatlaşdyrmaga kömek bereris.

Biziň müşderilerimiziň amatly bolmagy we wagtynyň tygşytlanmagy üçin biz deňiz gämisini frahtlanmak, şeýle hem Türkmenbaşy aportunda agentirlemek mümkinçiligine eýediris.

Siz biziň serwisimizden peýdalanyp öz ýüküňizi ibermek statusyny yzarlap bilersiňiz.

Рассчитайте стоимость перевозки уже сейчас

Узнайте предварительную цену на перевозку Вашего груза, воспользовавшись Online-калькулятором

Узнать цены