Ulag kompaniýasy Tekiz Yol

Siziň ýükleriňizi daşama çygrynda Size hyzmatdaşlygy teklip etmäge biz şatdyrys. Baý hünär tejribämizi we işgärlerimiziň ýokary hünär derejesini, Russiýada, GDA, Aziýa we Ýewropa döwletlerinde hyzmatdaşlar bilen ygtybarly gatnaşyklary ulanyp, ulaglaryň dürli görnüşinde import-eksport ýükleriniň ýokary hilli, öz wagtynda we düşewüntli gowşurylmagyny üpjün edýäris. Aýratyn çemeleşmegiň netijesinde, Siziň söwdaňyzyň hajatlaryny kanagatlandyryp biljek çözgütleri döredip bileris.

 • «Gapydan gapa çenli» ulagly äkidilmegi ýola goýma
 • Ýükleri daşamak üçin çykdajylary ujypsyzlandyrma
 • Ýüküň gowşurylmagyny derhal we strategik meýilleşdirme
 • Ýüküň hereketine we ony gowşurma möhletlerine gözegçilik
 • Hemişeki müşderiler üçin karzyna daşama mümkinçiligi
 • Üýtgeýän ýeňillikler ulgamy
 • Awtoulaglar serişdeleriniň hususy parky

Biziň üstünliklerimiz sanlarda

Daşama gymmatyny edil häzir hasaplaň

Online-kalkulýatordan peýdalanyp, Siziň ýüküňizi daşamagyň deslapky bahasyny bilmek

Bahalary bilmek
9 Ulag kompaniýalary bilen işlenende mesele
 • Müşderileriň ulag kompaniýasyna ýüz tutmalary jogapsyz galýar
 • Daşama gymmatynyň dowamly hasaplaşygy
 • Gowşurma möhletleriniň berjaý edilmezligi
 • Berlen hereketli düzümiň ýüküň häsiýetnamalaryna laýyk gelmezligi
 • Ýolda ýüke gözegçiligiň bolmazlygy
 • Gümrük tölegleriniň nädogry hasaby
 • Daşamagyň dowamynda ýüküň ýygy-ýygydan haraplanmagy
 • Resminama aýlanyşygynyň hereket edýän kanunçylyga laýyk gelmezligi
 • Daşamagyň dowamynda hyzmatlaryň gymmatyny ýokarlandyrma
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
9 Biziň kompaniýamyzy saýlamaklarynyň sebäbi
 • Biz gelip gowuşýan ýüz tutmalaryň hiç birini ünssüz goýmaýarys
 • Ýüz tutulan güni hasaby berýäris
 • Gowşurma möhletlerini gysgaltmak üçin, amatly ugur saýlap bereris
 • Siziň üpjünçiňiz bilen ulagyň berilmegini deslapdan ylalaşýarys
 • Biz her gün Siziň ýüküňiz barada maglumat berýäris
 • Biziň tejribämiz gümrük tölegleri hasaplananda ýalňyşlyklary ýoldan aýyrmaga mümkinçilik berýär
 • Ähli ulag serişdeleri berkidiji çekiler bilen enjamlaşdyrylan
 • Biziň hukukçylarymyz we auditorlarymyz ähli resminamalry dogry taýýarlar
 • Ylalaşylmadyk goşmaça çykdajylaryň hemmesi biziň hasabymyzdan tölener